Regulatorisk

Valberedning utsedd inför årsstämma 2024 i Alligator Bioscience AB

Lund, Sverige den 6 November 2023 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att valberedningen inför årsstämman den 7 maj 2024 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 9 maj 2019 ska valberedningen inför Alligator Biosciences årsstämma 2024 bestå av fyra ledamöter, representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i juni, jämte styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2024 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 42,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget per utgången av juni 2023:

  • Bertil Brinck, representerande Koncentra Holding AB;
  • Lars Bergkvist, representerande Roxette Photo NV;
  • Magnus Pettersson, representerande sig själv
  • Anders Ekblom, styrelsens ordförande.

Bertil Brinck har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisor samt val av valberedning alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning och beslut om instruktion för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt ”Att. Valberedningen” till ir@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2024.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

Uppdaterad 2023-11-06