Valberedningens förslag inför årsstämman i Alligator Bioscience AB (publ)

Lund den 17 april 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att valberedningen i Alligator Bioscience har framlagt sitt förslag inför årsstämman den 9 maj 2019 avseende val och arvodering av styrelse. Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter samt nyval av Graham Dixon och Kirsten Drejer.

Valberedningen har utgjorts av Lars Bergkvist (ordförande), representerande Lars Spånberg, Kirsten Drejer, representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, och Jonas Sjögren, representerande Jonas Sjögren, samt styrelsens ordförande Peter Benson.

Inför årsstämman föreslår valberedningen:

–       att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter,

–       att nyval ska ske av Graham Dixon och Kirsten Drejer som styrelseledamöter,

–       att omval ska ske av Peter Benson, Carl Borrebaeck, Ulrika Danielsson, Anders Ekblom, Kenth Petersson och Jonas Sjögren som styrelseledamöter, samt

–       att omval ska ske av Peter Benson som styrelsens ordförande.

Information om de personer som föreslås för nyval:

Graham Dixon – född 1961, har en doktorsexamen i biokemi från universitetet i Swansea och är Head of R&D inom Zaluvida-koncernen samt VD för dess dotterbolag Neem Biotech. Dixon har omfattande erfarenhet från framtagande och utveckling av nya läkemedel, med tillämpningar inom såväl särläkemedel som bredare indikationer. Tidigare erfarenheter innefattar bl.a. Head of R&D och CSO för Onxeo, Galapagos, Sensorion Pharma och Addex Therapeutics.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i HepaRegeniX GmbH och styrelseledamot i SAB InteRNA BV.
Aktieinnehav i Alligator Bioscience AB: 0
Oberoende: Bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till större aktieägare.

Kirsten Drejer – född 1956, har en doktorsexamen i farmakologi från Köpenhamns universitet. Drejer är medgrundare av Symphogen och var dess VD under mer än 16 år. Tidigare erfarenheter omfattar bl.a. flera ledande befattningar inom forskning och management inom Novo Nordisk, såsom Director of Diabetes Discovery och Corporate Facilitator.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Antag Therapeutics, Bioneer och ResoTher Pharma, vice styrelseordförande i Zealand Pharma samt styrelseledamot i BioPorto och Lyhne & Co.
Aktieinnehav i Alligator Bioscience AB: 0
Oberoende: Bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida och i årsredovisningen (se www.alligatorbioscience.com).

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kr till styrelseordföranden (550 000 kr föregående år) och med 300 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (300 000 kr föregående år). Vidare föreslås ett arvode för utskottsarbete med 125 000 kr till revisionsutskottets ordförande (125 000 kr föregående år), med 30 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (30 000 kr föregående år) samt med 25 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (25 000 kr föregående år). För övriga ledamöter i ersättningsutskottet föreslås att något arvode fortsatt inte ska utgå.

Valberedningens förslag till ordförande vid stämman, val och arvodering av revisor samt instruktion och arbetsordning för valberedningen finns presenterade i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman hålls torsdagen den 9 maj 2019 kl. 16:00, i byggnad 302, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per-Olof Schrewelius, CFO

Telefon: 046-540 82 00
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019, kl.08.30.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-04-17