Kallelse till extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB

Aktieägarna i Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201 (”Alligator”), kallas till extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 8 november 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

 

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som vill delta i stämman genom förhandsröstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 oktober 2021, dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 5 november 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast tisdagen den 2 november 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

 

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 5 november 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Alligator Bioscience AB, att. Greta Eklund, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anmalan@alligatorbioscience.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

0. Stämmans öppnande.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av två justeringsmän.

4. Godkännande av dagordning.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om ändring av bolagsordningen.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier.

9. Stämmans avslutande.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

 

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

 

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

 

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerade av justeringsmännen.

 

Punkt 3: Val av två justeringsmän

 

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Mikael Lönn, representerande eget innehav, och Maria-Pia Bengtsson, representerande Jonas Sjögren, eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

 

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

 

§ 4 Aktiekapital 

 

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23 600 000 kronor och högst 94 400 000 kronor.

 

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 34 200 000 kronor och högst 136 800 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier

 

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 59 000 000 och högst 236 000 000.

 

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall uppgå till lägst 85 500 000 och högst 342 000 000.

 

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

 

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 7 oktober 2021 om att öka bolagets aktiekapital med högst 51 399 802,80 kronor genom nyemission av högst 128 499 507 stamaktier och på följande villkor i övrigt:

 

  1. 2,00 kronor ska betalas för varje ny aktie, varvid det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

 

  1. Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

 

  1. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 10 november 2021.

 

  1. Varje befintlig aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

 

  1. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

 

(i)           i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

 

(ii)          i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

 

(iii)        i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

 

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 

  1. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 november 2021 till och med den 26 november 2021. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

 

  1. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

 

  1. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

 

I syfte att möjliggöra nyemission av stamaktier som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa den företrädesmissionen av stamaktier som beskrivs nedan (”Garanterna”), föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av stamaktier till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen motsvara 90 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i den företrädesemission av stamaktier som beslutades av styrelsen den 7 oktober 2021, och som föreslås godkännas under punkten 7 på dagordningen till den extra bolagsstämman (d.v.s. under perioden 12 – 26 november 2021), dock aldrig lägre än teckningskursen i företrädesemissionen.

 

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra nyemission av stamaktier som garantiersättning till Garanterna. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet stamaktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

 

Beslutet om bemyndigande i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 7 oktober 2021 om företrädesemission av stamaktier i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.

 

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

 

SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET

För giltiga beslut enligt punkterna 6 och 8 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.  

 

STÄMMOHANDLINGAR OCH ÖVRIG INFORMATION

Fullständiga förslag enligt punkterna 6–8 samt anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen och övriga handlingar inför stämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund och på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.com) senast från och med tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till anmalan@alligatorbioscience.com eller via post till Alligator Bioscience AB, att. Greta Eklund, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 senast fredagen den 29 oktober 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast onsdagen den 3 november 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 85 666 338. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.          

 

_____________________

 

Lund i oktober 2021

 

ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL)

 

Styrelsen

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: +46 46-540 82 23
E-mail: jur@alligatorbioscience.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021, kl. 08:15.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar antikroppsbaserade cancerläkemedel för tumörriktad immunterapi. Projektportföljen innehåller två kliniska läkemedelskandidater: CD40-agonisten mitazalimab och 4-1BB-antikroppen ATOR-1017. Alligator utvecklar ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl baserad på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-Prime™ tillsammans med MacroGenics Inc. Utlicensierade utvecklingsprogram omfattar AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotherus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern (ATORX). Bolaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2021-10-07