Valberedning utsedd inför årsstämma 2017 i Alligator Bioscience AB (Publ)

Enligt den instruktion för valberedning i Alligator Bioscience AB (publ) som antogs på årsstämman den 20 april 2016 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de ägarregistrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista vardagen i september.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2017 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 32 procent av antalet aktier och röster i bolaget per den 30 september 2016:

  • Ulf Winberg, ordförande i valberedningen, representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S;
  • Thomas Kidane, representerande Duba AB;
  • Jonas Sjögren, representerande Jonas Sjögren; och
  • Peter Benson, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2017.

Uppdaterad 2016-11-02