Regulatorisk

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2021 i Alligator Bioscience AB

Inför årsstämman i Alligator Bioscience AB den 1 juni 2021 offentliggör valberedningen sina förslag avseende styrelseordförande, vice styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter,
  • att Anders Ekblom och Graham Dixon omväljs som styrelseledamöter,
  • att Hans-Peter Ostler, Eva Sjökvist Saers och Veronica Wallin väljs som nya styrelseledamöter,
  • att Anders Ekblom väljs som ny styrelseordförande, samt
  • att Hans-Peter Ostler väljs som ny vice styrelseordförande.

De nuvarande styrelseledamöterna Peter Benson, Carl Borrebaeck, Ulrika Danielsson, Kirsten Drejer, Kenth Petersson och Jonas Sjögren har avböjt omval.

Hans-Peter Ostler, född 1971, har många års erfarenhet från investment banking och private banking, bland annat från Danske Bank, och arbetar för närvarande som förmögenhetsrådgivare vid Söderberg & Partners. Hans-Peter Ostlers tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i OBLIQUE THERAPEUTICS AB. Styrelseledamot i S.P. HMSO Göteborg AB. Styrelsesuppleant i O Mgmt AB.

Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi och juridik m.m. vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Aktieägande i Alligator Bioscience AB: 110 000 aktier.

Eva Sjökvist Saers, född 1962, har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon bland annat arbetat i olika ledande positioner inom Astra/AstraZeneca, Apoteket AB och som VD för läkemedelsföretaget Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) under mer än 10 år. Eva Sjökvist Saers är i dag engagerad i ett antal styrelser inom life science, däribland som styrelseordförande i Dicot AB. Eva Sjökvist Saers är även ordförande för det strategiska innovationsområdet Swelife och har tidigare varit ordförande för Apotekarsocieteten och vice ordförande för SwedenBIO.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dicot AB. Styrelseledamot i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), IDL Biotech AB och Oxcia AB. Styrelsesuppleant i Brainstorm Aktiebolag.

Utbildning: Doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet.

Aktieägande i Alligator Bioscience AB: –

Veronica Wallin, född 1986, har sedan 2017 arbetat som CFO på medicinteknikbolaget Episurf Medical AB. Veronica Wallin har bland annat tidigare varit ekonomichef på apoteksbolaget ApoEx AB.

Övriga pågående uppdrag: Episurf Europe AB, Episurf IP-Management AB och Episurf Operations AB.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Aktieägande i Alligator Bioscience AB: –

Valberedningens övriga förslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med att kallelsen till årsstämman 2021 offentliggörs.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

  •  Lars Bergkvist (ordförande), representerande Lars Spånberg,
  • Lars Bergkvist (ordförande), representerande Lars Spånberg,
  • Hans-Peter Ostler, representerande Jonas Sjögren,
  • Jan Lundström, representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S, samt
  • Peter Benson, styrelsens ordförande. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars Bergkvist, valberedningens ordförande
Telefon: +46 70 601 06 70
E-mail: lars.bergkvist60@gmail.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021, kl. 19:30.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2021-04-22